Vedtægter for

Venner af Captum

§1

Navn, stiftelse og hjemsted

  1. Foreningens navn er  Venner af Captum og er stiftet i København den 10. marts 2015 under navnet ”Center Palettens Venner”.

  2. Hjemsted for foreningen er Københavns Kommune. Foreningens adresse er kassererens.

§2

Foreningens formål

2.1                Foreningens formål er at skabe og støtte aktiviteter og sociale arrangementer for borgere med handicaps, der har tilknytning til Center Captums tilbud.

2.2                Det er foreningens formål at rejse midler til ovenstående igennem f.eks. fonde, legatansøgninger, donationer og overskud ved arrangementer.

§3

Medlemsforhold

3.1                Optagelse

3.1.1            Som medlem kan optages enhver, som har tilknytning til eller interesse for ” Venner af Captum”, og som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år af gangen. Personalet kan være medlemmer, men de kan ikke sidde i bestyrelsen.

 

3.1.2            Optagelse kan dog nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsen stemmer for at afvise indmeldelsen. Afvisningen skal dog, hvis den, der søger optagelse, ønsker det, prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

3.2                Medlemsforpligtigelser

3.2.1            Medlemmer er forpligtigede til at overholde de vedtægter, der til enhver tid gælder i foreningen.

3.3                Udmeldelse og eksklusion

3.3.1            Udmeldelse kan kun finde sted ved skriftlig henvendelse til foreningens email adresse: vennerafcaptum@gmail.com eller ved skriftlig henvendelse til foreningens postadresse.

3.3.2            Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke følger de til enhver tid gældende regler eller handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til førstkommende ordinære generalforsamling, der med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer træffer en afgørelse.

3.3.3            Beslutning om eksklusion meddeles den ekskluderede ved anbefalet brev eller overbringelse af eksklusionsmeddelelsen.

3.3.4            Medlemmer, der ikke betaler kontingent, slettes af medlemslisten af bestyrelsen.

3.3.5            Hvis et medlem ekskluderes, får medlemmet ikke et eventuelt indbetalt kontingent tilbage.

3.4                Æresmedlemmer

3.4.1            Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlinger (dog uden stemmeret) og andre medlemsmøder.

3.5                Kontingent

3.5.1            Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår (kalenderår) og indbetales til foreningen inden den 1 marts.

3.5.2            Æresmedlemmer og medlemmer, der indgår frivilligheds aftale med foreningen, behøver ikke at betale kontingent.

§4

Bestyrelsen

4.1                Opgaver og valg

4.1.1            Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for en periode på 2 år. 1 eller flere bestyrelsessuppleanter bliver valgt for 1 år.

                     Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil og indadtil.

4.1.2            Genvalg kan finde sted

4.1.3            I ulige år er formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Hvis bestyrelsesmedlemmer afgår i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, jfr. §5.2.3

4.2                Bestyrelsesarbejdet

4.2.1            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt (pr. e-mail eller pr. post)med angivelse af dagsorden.

4.2.2            Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder årligt og der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af bestyrelsen.

                     Referatet skal være tilgængeligt på  foreningens hjemmeside. I særlige tilfælde kan referatet udsendes med post.

4.2.3            Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan på bestyrelsesmøder ikke stemmes ved fuldmagt.

4.2.4            Bestyrelsesmøder kan, hvis bestyrelsesmedlemmerne tiltræder dette, afholdes elektronisk via skype eller konferencesystem. Retningslinjer for dette indskrives i forretningsordenen for bestyrelsen.

4.3                Ansvarlige og udvalg

4.3.1            Bestyrelsen kan udpege en person udenfor bestyrelsen til at være ansvarlig for et særskilt område. Hvis der udpeges en ansvarlig, vælger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem som kontaktperson til pågældende ansvarsområde.

4.3.2            Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, udvælges i samråd med den ansvarlige et udvalg, som i fællesskab planlægger og udfører opgaver indenfor foreningsområdet.

4.3.3            Den ansvarlige og udvalget arbejder altid efter retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

4.3.4            Minimum 2 gange om året afholder bestyrelsen møde med alle ansvarlige, hvor foreningens arbejde koordineres. På disse møder drøftes blandt andet de retningslinjer, der er nævnt i § 4.3.3.

§5

Generalforsamlingen

5.1                Foreningens organisation

5.1.1            Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

5.2                Tidspunkt og indkaldelse

5.2.1            Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest den 31.3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes skriftlig (pr. e-mail eller pr. post) med mindst 2 ugers varsel til de enkelte medlemmer. Det reviderede regnskab kan rekvireres hos foreningens kasserer tidligst 2 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

5.2.2            Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. valg af dirigent

  2. valg ar referent

  3. bestyrelsens beretning

  4. forelæggelse af regnskab

  5. indkomne forslag

  6. valg af bestyrelses medlemmer jf. § 4.1.3

  7. valg af revisor

  8. eventuelt

5.2.3            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringen herom.

5.3                Mødeberettigelse

5.3.1            Alle foreningens medlemmer er møde berettiget til såvel de ordinære som de ekstra ordinære generalforsamlinger. Det er en betingelse, for afgivelse af stemme, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

5.4                Stemmeberettigede

5.4.1            Alle foreningens medlemmer over 18 år er stemmeberettiget på såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger.

5.5                Gennemførelsen

5.5.1            Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

5.5.2            På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges en bestyrelse, suppleanter og revisor.

5.5.3            Forslag fra medlemmerne, der ønskers fremsat til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal sendes til foreningens e- mailadresse senest 7 dage før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutninger om forhold / emner, der er optaget på dagsorden eller er indkomne som anført.

5.5.4            Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Hvert medlem har en stemme.

5.5.5            Afstemninger skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette. Er et medlem forhindret, kan der stemmes ved fuldmagt.

§ 6

Regnskab og formue

6.1.1            Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret. Første regnskabsperiode er fra stiftelsesdagen til efterfølgende års 31. december.

6.1.2            Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt af generalforsamlingen. Revisor vælges for et regnskabsår ad gangen.

6.1.3            Revisor kan til enhver tid forlange aktindsigt i foreningens regnskabsbilag samt kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder.

6.1.4            Kassereren varetager foreningens økonomi som løbende godkendes af bestyrelsen. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, samt udarbejder foreningens årsregnskab.

6.1.5            Kassereren kan kun afholde udgifter op til 1000,-. Beløb herover kræver underskrift fra formanden eller næstformanden.

6.1.6            Foreningens formue skal, udover nødvendig beholdning til løbende udgifter, være anbragt i et godkendt pengeinstitut.

§7

Tegningsret og hæftelse

7.1                Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlemmer. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlet bestyrelse.

7.2                På første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling sørger formanden for at bestyrelses medlemmernes underskrifter dokumenteres.

7.3                Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter beslutning truffet af foreningens generalforsamling.

7.4                Der påhviler ikke medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelse som bestyrelsen har pålagt dem.

§8

Opløsning

8.1                Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ flertal af foreningens medlemmer. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med ¾ flertal blandt de fremmødte medlemmer.

8.2                Opløsning skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

8.3                Ved opløsning af foreningen og efter realisation af dens aktiver og betaling af eventuel gæld deles den resterende formue med  lige store dele til Strandparkcentret, Væveriet, Aktivitetshuset Løvstikken, Aktivitets og samværstilbuddet Brønshøjvej, Jydeholmen, Koloritten, Specialfysioterapien og Persillehusene. Såfremt et af disse tilbud ikke længere eksisterer udgår det af fordelingen.

§9

Vedtægtsændringer

9.1.1            Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

 

 

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. marts 2015

Revision er vedtaget på generalforsamlingen den 7 marts 2017.

De valgte bestyrelsesmedlemmers underskrifter:

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Bestyrelsesmedlemmer: